תוכנית של סיפור WOW

Month

monday tuesday wednesday thursday friday saturday sunday
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 20:00 18 19 20:00 20 21 20:00 22 20:00
23 20:00 24 20:00 25 26 20:00 27 28 20:00 29 20:00
30 20:00 31 20:00